303/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. října 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. září 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

303


ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna soudního řádu správního


Čl. I

        Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 195/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 7 odst. 2 se slovo „posledním“ nahrazuje slovem „prvním“.

        2.  V § 7 se na konci odstavce  2 doplňuje věta „Má- -li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.“.

        3.  V § 7 odst. 3 se slova „ , důchodového zabezpečení“ zrušují.

        4.  V § 7 se odstavec  4 zrušuje.

Dosavadní odstavce  5 a 6 se označují jako odstavce  4 a 5.

        5.  V § 8 se doplňuje odstavec  6, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna soudního řádu správního
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o azylu
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU