300/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. října 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. září 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
300

ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách


Čl. I

        Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se vkládá nový odstavec  1, který zní:

        „(1)  Provozování loterií a jiných podobných her je zakázáno, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem. Účelem tohoto zákona je vymezit rámec pro zákonem povolené podnikání v oblasti loterií a jiných podobných her a pro jejich provozování, přispět k ochraně osob, které se účastní loterií a jiných podobných her, a k omezení společenských rizik této účasti, jakož i zajistit, aby provozovatelé loterií a jiných podobných her odváděli stanovený objem peněžních prostředků na veřejně prospěšné účely.“.

Dosavadní odstavce  1 až 7 se označují jako odstavce  2 až 8.

        2.  V § 1 se doplňuje odstavec  9, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        „(9)  Propagace, reklama a podpora prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona je zakázána. Porušení tohoto ustanovení podléhá sankci ve výši stanovené jiným právním předpisem1).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU