295/2011 Sb.Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Částka: 104 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. října 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. září 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
295

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2011
o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění


        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   příslušným provozovatelem provozovatel1), který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k zákonu,

b)   místem provozní činnosti objekt nebo zařízení příslušného provozovatele, ve kterém vykonává provozní činnost, v němž jsou při této provozní činnosti umístěny nebezpečné látky nebo v němž příslušný provozovatel zachází se závadnými látkami nebo nakládá s vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními,

c)   množstvím umístěných nebezpečných a závadných látek projektované maximální množství látek, které se může jednorázově nahromadit v objektu nebo zařízení příslušného provozovatele při jeho provozní činnosti,

d)   objektem celý prostor, v němž je umístěno jedno nebo více zařízení příslušného provozovatele, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur příslušného provozovatele,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Způsob hodnocení rizik ekologické újmy
§ 4 - Základní hodnocení rizika
§ 5 - Podrobné hodnocení rizika
§ 6 - Kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsob finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náležitosti základního hodnocení rizika
Příloha č. 2 - Náležitosti podrobného hodnocení rizika
Příloha č. 3 - Kontrola základního a podrobného hodnocení rizika
Příloha č. 4 - Posouzení dostatečnosti finančního zajištění
Zavřít
MENU