284/2011 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Částka: 101 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. září 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. září 2011 Nabývá účinnosti: 1. října 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 15. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
284

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. září 2011
o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č.  211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č.  171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


§ 1 

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky (dále jen „úvěr“).


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   nájemním bytem byt postavený s využitím úvěru podle tohoto nařízení,

b)   výstavbou

1.   novostavba nájemních bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,

2.   stavební úpravy1), kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,

3.   nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,

4.   stavební úpravy bytů v bytovém domě, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy, kterými vznikne bytový dům s nájemními byty,

c)   upravitelným bytem byt, který splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb2),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Žadatel o úvěr
§ 4 - Podmínky poskytnutí a použití úvěru
§ 5 - Podmínky uzavírání nájemních smluv
§ 6 - Podmínky pro nakládání s nájemními byty
§ 7 - Výše úrokové sazby
§ 8 - Výše úvěru
§ 9 - Žádost o úvěr
§ 10 - Smlouva o poskytnutí úvěru
§ 11 - Čerpání a splácení úvěru
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU