268/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. září 2011 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 6. září 2011 Nabývá účinnosti: 27. září 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
268

VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:


Čl. I

        Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .


Čl. II

        Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, se mění takto:

        1.  § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Střešní plášť

        Střešní plášť musí být klasifikován podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3. Střešní plášť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací BROOF (t3). Střešní plášť, který se nenachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací BROOF (t1). Při navrhování střešního pláště se vychází z požadovaného sklonu podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3.“.

        2.  V § 8 odst. 1 se slova „bodu 3“ nahrazují slovy „bodu 4“.

        3.  V § 8 odst. 2 se slova „české technické normě uvedené v příloze č. 1 části 7 bodu 2“ nahrazují slovy „českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 7 bodech 2 a 3“.

        4.  V § 9 odstavec  1 zní:

        „(1)  Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2 a 12 a části 4 bodu 1. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů jsou uvedeny v příloze č. 2.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU