264/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 31. srpna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
264

ZÁKON
ze dne 4. srpna 2011,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 37e odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 297/2009 Sb., se na konci textu věty první doplňují slova „a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

MENU