263/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 2011 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
263

ZÁKON
ze dne 29. července 2011,
kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o informačních systémech
veřejné správy


Čl. I

        Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se písmeno q) zrušuje.

Dosavadní písmena r) až x) se označují jako písmena q) až w).

        2.  V § 4 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena j) až l).

        3.  V § 4 se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

       „j) kontroluje výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy.“.

        4.  § 6f včetně nadpisu zní:


㤠6f

Portál veřejné správy

        (1)  Portálem veřejné správy je informační systém veřejné správy zajišťující přístup k informacím státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a orgánů veřejné moci, které nejsou státními orgány ani orgány územních samosprávných celků, (dále jen „veřejný orgán“) a komunikaci s veřejnými orgány.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU