260/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2011 Nabývá účinnosti: 31. srpna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
260

ZÁKON
ze dne 22. července 2011,
kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb.,
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států,
které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky
a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 248/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu zákona se slova „ , z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.

        2.  Nadpis části první zní: „OBECNÁ USTANOVENÍ“.

        3.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        „(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU