256/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. července 2011 Nabývá účinnosti: 1. září 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství


Čl. I

        Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        „(1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie“) další podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie1) a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.

_______________________________
1)
Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 3279/1992 , nařízení Rady (ES) č. 3378/1994 , nařízení Rady (ES) č. 2061/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1882/2003 .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU