255/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. července 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
255

ZÁKON
ze dne 21. července 2011,
kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti


Čl. I

        Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 2 písm. f) se slova „nebo existence“ zrušují.

        2.  V § 3 odst. 4 písm. e) se slova „či existence“ nahrazují slovy „Organizace Severoatlantické smlouvy,“ a slovo „jejího“ se nahrazuje slovem „jejich“.

        3.  V § 3 odst. 5 písmeno e) zní:

„e)   narušení bezpečnostních operací nebo činnosti zpravodajských služeb.“.

        4.  V § 6 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Jde-li o fyzickou osobu, vůči níž není odpovědná osoba podle věty první, splnění podmínek podle odstavce  2 ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává odpovědná osoba nebo jí určená osoba toho, kdo umožní fyzické osobě přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU