253/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2011 Nabývá účinnosti: 1. října 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
253

ZÁKON
ze dne 22. července 2011,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 16d odstavce  1 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 6f znějí:

        „(1)  Členy výboru volí z řad svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti, a to nejpozději do 90 dnů ode dne, ve kterém se konalo ustavující zasedání zastupitelstva kraje, nebo ode dne, kdy došlo k zániku funkce člena výboru podle odstavce  2. Je-li region soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor 15 členů. Je-li region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy. Zastupitelstvo kraje může člena výboru odvolat.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU