248/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. července 2011 Nabývá účinnosti: 30. června 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
248

ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „zahraničí, včetně vývozu do jiných členských států Evropské unie“ nahrazují slovy „jiného než členského státu Evropské unie“.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „ze zahraničí, včetně dovozu z jiných členských států Evropské unie“ nahrazují slovy „z jiného než členského státu Evropské unie“.

        3.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud jde o obchod s vojenským materiálem ve vztahu k jiným než členským státům Evropské unie“.

        4.  V § 2 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU