228/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. srpna 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. června 2011 Nabývá účinnosti: 10. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
228

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení,
ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 a k provedení § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1) (dále jen „Společenství“)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU