228/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. srpna 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. června 2011 Nabývá účinnosti: 10. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb. 

Vláda nařizuje podle § 22 a k provedení § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 se slova Evropských společenství1) (dále jen Společenství) nahrazují slovy Evropské unie1).

2

V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta Směrnice Komise 2010/68/ES ze dne 22. října 2010, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení..

3

V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 7 odst. 3, v příloze č. 2 části A dílu 1 bodě 7, dílu 3 bodě 6 a dílu 4 bodě 6 a v příloze č. 3 bodě 2 se slovo Společenství nahrazuje slovy Evropské unie.

4

V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo Společenstvím nahrazuje slovy Evropskou unií.

5

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.

Technické požadavky, zkušební postupy a postupy posuzování shody námořních zařízení

Příloha PDF (3790 kB)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Na námořní zařízení, které bylo vyrobeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a které bylo podle dosavadní právní úpravy opatřeno značkou shody, se nevztahují ustanovení tohoto nařízení.

2

Námořní zařízení, které bylo vyrobeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a jehož technické požadavky nebyly upraveny v nařízení vlády č. 266/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, lze uvést na trh a umístit na palubě námořního plavidla nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. prosince 2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr dopravy:

Mgr. Dobeš v. r.

Zavřít
MENU