218/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. července 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2011 Nabývá účinnosti: 1. září 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
218

ZÁKON
ze dne 21. června 2011,
kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. I

        Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

       "e) v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu,".

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Příloha - SAZEBNÍK POPLATKŮ
Zavřít
MENU