211/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. června 2011 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
211

ZÁKON
ze dne 9. června 2011,
kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna energetického zákona


Čl. I

        Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

㤠1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna energetického zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU