210/2011 Sb.Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. července 2011 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 1. července 2011 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 70/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
210

VYHLÁŠKA
ze dne 1. července 2011
o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu
nebo tepelné energie a souvisejících služeb        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vyúčtováním doklad, na základě kterého se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku plynoucího z vyhodnocení uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a celkové výše platby za poskytnuté plnění za zúčtovací nebo vyúčtovací období,

b)   řádným vyúčtováním vyúčtování provedené za zúčtovací období,

c)   mimořádným vyúčtováním vyúčtování provedené

1.   v průběhu zúčtovacího období za příslušnou část zúčtovacího období,

2.   při ukončení odběru elektřiny nebo plynu v odběrném místě zákazníka, nebo

3.   při změně dodavatele elektřiny, dodavatele plynu nebo provozovatele distribuční soustavy,

d)   opravným vyúčtováním doklad, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování,

e)   souvisejícími službami v oblasti elektroenergetiky distribuce elektřiny a další služby podléhající regulaci cen poskytované zákazníkovi provozovatelem distribuční soustavy na základě smlouvy o distribuci elektřiny nebo dodavatelem elektřiny jako součást plnění poskytovaného na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a v oblasti plynárenství distribuce plynu a další služby podléhající regulaci cen poskytované zákazníkovi provozovatelem distribuční soustavy na základě smlouvy o distribuci plynu nebo dodavatelem plynu jako součást plnění poskytovaného na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ROZSAH VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK ELEKTŘINY, PLYNU NEBO TEPELNÉ ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
§ 3 - Rozsah vyúčtování
§ 4 - Zúžený rozsah vyúčtování
ČÁST TŘETÍ - NÁLEŽITOSTI VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK ELEKTŘINY, PLYNU NEBO TEPELNÉ ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
§ 5  
§ 6 - Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
§ 7 - Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
§ 8 - Náležitosti vyúčtování distribuce elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
§ 9 - Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb a vyúčtování distribuce elektřiny poskytované zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí
§ 10 - Náležitosti vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
§ 11 - Náležitosti vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
§ 12 - Náležitosti vyúčtování distribuce plynu zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
§ 13 - Náležitosti vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb, vyúčtování distribuce plynu a vyúčtování přepravy plynu poskytované zákazníkovi kategorie střední odběratel a velkoodběratel
§ 14 - Náležitosti vyúčtování dodávky tepelné energie
ČÁST ČTVRTÁ - TERMÍNY VYÚČTOVÁNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY, PLYNU NEBO TEPELNÉ ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
§ 15 - Termíny vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu a souvisejících služeb, vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu, vyúčtování distribuce elektřiny nebo plynu a vyúčtování přepravy plynu
§ 16 - Termíny vyúčtování dodávky tepelné energie
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÉ A PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 17 - Společné ustanovení
§ 18 - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Zavřít
MENU