209/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. června 2011 Nabývá účinnosti: 1. října 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
209

ZÁKON
ze dne 8. června 2011,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, se mění takto:

        1.  V názvu zákona a v nadpisu části první se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.

        2.  V § 1 odst. 1 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.

        3.  V § 1 se doplňují odstavce  3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:

        „(3)  Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU