195/2011 Sb.Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

Částka: 070 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. července 2011 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 27. června 2011 Nabývá účinnosti: 15. července 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 240/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 19. srpna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2011
o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy
standardního fondu        Česká národní banka stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 20 odst. 12, § 21 odst. 3 a § 23 odst. 6:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÉ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška upravuje činnost depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen „depozitář“) v souvislosti

a)   s úschovou majetku fondu kolektivního investování,

b)   s kontrolou stavu majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,

c)   s kontrolou při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování,

d)   s kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,

e)   se zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,

f)    s kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování a

g)   s kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.

        (2)  Tato vyhláška dále upravuje

a)   jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem,

b)   případy, kdy může být činnost depozitáře vykonávána prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“), a

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - ČINNOST DEPOZITÁŘE (K § 21 odst.  3 a § 23 odst.  6 zákona)
§ 2 - Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů
§ 3 - Úschova majetku fondu kolektivního investování
§ 4 - Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování
§ 5 - Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování
§ 6 - Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
§ 7 - Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě
§ 8 - Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování
§ 9 - Kontrola nakládání s majetkem fondu kolektivního investování
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
§ 14 - Důvody neprovedení pokynu depozitářem
§ 15 - Outsourcing činností depozitáře
ČÁST TŘETÍ - UJEDNÁNÍ DEPOZITÁŘSKÉ SMLOUVY STANDARDNÍHO FONDU (K § 20 odst.  11 zákona)
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19 - Zrušovací ustanovení
§ 20 - Účinnost
Zavřít
MENU