188/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. června 2011 Nabývá účinnosti: 15. července 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
188

ZÁKON
ze dne 9. června 2011,
kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o kolektivním investování


Čl. I

        Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje kolektivní investování.

_______________________________
1)
Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění).
Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES , pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o bankách
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o oceňování majetku
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o nabídkách převzetí
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. XXV  
Zavřít
MENU