186/2011 Sb.Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. července 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. června 2011 Nabývá účinnosti: 23. července 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
186

ZÁKON
ze dne 8. června 2011
o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI PRO ÚČELY ŘÍZENÍ PŘED NĚKTERÝMI MEZINÁRODNÍMI SOUDY A JINÝMI MEZINÁRODNÍMI
KONTROLNÍMI ORGÁNY


§ 1

        (1)  Dotčené orgány poskytují ve věcech týkajících se jejich činnosti bezúplatně úplné, přesné a objektivní informace a další součinnost Ministerstvu spravedlnosti pro účely zastupování České republiky v řízení před Evropským soudem pro lidská práva (dále jen „Soud“) na základě Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a protokolů k ní (dále jen „Úmluva“)1) a Ministerstvu zahraničních věcí pro účely zastupování České republiky v řízení před Soudním dvorem Evropské unie na základě práva Evropské unie2).

        (2)  Dotčenými orgány, jejichž součinnost je podle odstavce  1 potřebná pro účely řízení před Soudem nebo Soudním dvorem Evropské unie, jsou

a)   soudy, státní zastupitelství, orgány státní správy a samosprávy, jakož i další orgány veřejné moci,

b)   osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy,

c)   osoby, kterým byla zákonem nebo smlouvou svěřena pravomoc závazně rozhodovat o právech a povinnostech jiných osob3).

        (3)  Povinnost podle odstavce  1 mají rovněž osoby, jejichž jednání nebo opomenutí je předmětem řízení před Soudem nebo Soudním dvorem Evropské unie, ledaže

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI PRO ÚČELY ŘÍZENÍ PŘED NĚKTERÝMI MEZINÁRODNÍMI SOUDY A JINÝMI MEZINÁRODNÍMI KONTROLNÍMI ORGÁNY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 9  
Zavřít
MENU