170/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Částka: 062 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. června 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. června 2011 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
170

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. června 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 8, § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 1 odst. 4 písm. e) bodech 1 až 3 a v příloze č. 2 části  1  A bodě 4 a části 1 B bodě 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU