139/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 27. května 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
139

ZÁKON
ze dne 27. dubna 2011,
kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb.,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platebním styku


Čl. I

        Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES , 2002/65/ES , 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES .“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platebním styku
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna insolvenčního zákona
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU