133/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. května 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2011 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
133

ZÁKON
ze dne 3. května 2011,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silničním provozu


Čl. I

        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. l) se slovo „řidiče“ zrušuje.

        2.  V § 2 písm. m) se slovo „řidiče“ zrušuje a slova „nijak nepřekážel“ se nahrazují slovy „nebylo nijak překáženo“.

        3.  V § 2 se na konci písmene ll) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno mm), které zní:

„mm)  kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými vozidly při předjíždění nebo objíždění neumožňuje bezpečné zařazení.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU