91/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. dubna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. března 2011 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

ZÁKON
ze dne 3. března 2011,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pohonných hmotách


Čl. I

        Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES , pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES , pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS .“.

        2.  V § 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   registraci distributorů pohonných hmot,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

        3.  V § 2 písm. a) se za slovo „biopalivo“ vkládají slova „nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU