77/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. března 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. března 2011 Nabývá účinnosti: 25. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

ZÁKON
ze dne 3. března 2011,
kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí


Čl. I

        Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „znečišťujících látek“ vkládají slova „a přenosy odpadů“.

        2.  V § 3 se na konci textu odstavce  5 doplňují slova „nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit“.

        3.  V § 4 odst. 3 se za slovo „prostředí“ vkládají slova „nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“ a slova „každý ohlašovací rok“ se nahrazují slovy „každou ohlašovací povinnost“.

        4.  V § 4 se doplňují odstavce  4 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o odpadech
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vodního zákona
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obalech
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU