73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. března 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. února 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
73

ZÁKON
ze dne 9. února 2011
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY


§ 1

        (1)  Tímto zákonem se zřizuje Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“), stanoví se jeho organizační členění a úkoly. Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou.

        (2)  Sídlem Úřadu práce je Praha.

        (3)  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) řídí Úřad práce a je jeho nadřízeným správním úřadem.


§ 2

        (1)  V Úřadu práce působí

a)   generální ředitelství,

b)   krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“); součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

        (2)  Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného zákona1). Krajské pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.

        (3)  Jedná-li Úřad práce prostřednictvím krajské pobočky, řídí se místní příslušnost místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno, pokud nestanoví jiné zákony jinak.

        (4)  Bližší podmínky organizačního uspořádání Úřadu práce stanoví statut a organizační řád; statut a organizační řád vydává generální ředitel s předchozím písemným souhlasem ministra práce a sociálních věcí.


§ 3

        (1)  Úřad práce řídí generální ředitel.

        (2)  Krajskou pobočku řídí ředitel krajské pobočky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Správní řízení
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 11  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 12  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání
§ 13  
ČÁST SEDMÁ - Změna živnostenského zákona
§ 14  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 15  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o bankách
§ 16  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 17  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 18  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 19  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
§ 20  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 21  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství
§ 22  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
§ 23  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
§ 24  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 25  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o investičních pobídkách
§ 26  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
§ 27  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
§ 28  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna služebního zákona
§ 29  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna školského zákona
§ 30  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o inspekci práce
§ 31  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách
§ 32  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
§ 33  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
§ 34  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
§ 35  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
§ 36  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
§ 37  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákoníku práce
§ 38  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
§ 39  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 40  
Příloha - Krajské pobočky a jejich územní obvody (k § 2 odst. 2)
Zavřít
MENU