69/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. března 2011 Nabývá účinnosti: 31. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
69

ZÁKON
ze dne 3. března 2011,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)


Čl. I

        Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 14 odst. 2 se slova „§ 16 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 2“.

        2.  V § 16 se odstavec  2 zrušuje.

Dosavadní odstavec  3 se označuje jako odstavec  2.

        3.  V § 51 se za odstavec  2 vkládá nový odstavec  3, který zní:

        „(3)  Popření pohledávky přihlášeným věřitelem nemá vliv na hlasovací právo věřitelů, jejichž pohledávka byla popřena.“.

Dosavadní odstavec  3 se označuje jako odstavec  4.

        4.  V § 137 odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem  „3“.

        5.  V § 137 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem  „30“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU