62/2011 Sb.Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. března 2011 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 7. března 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 488/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
62

VYHLÁŠKA
ze dne 7. března 2011
o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ
K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení k nadřazené soustavě a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu zařízení,

b)   nadřazenou soustavou přepravní soustava, distribuční soustava, podzemní zásobník plynu nebo těžební plynovod, ke kterým žadatel žádá o připojení zařízení.


§ 3

Podmínky připojení zařízení žadatele

        Podmínkami připojení výrobny plynu, distribuční soustavy, odběrného plynového zařízení nebo podzemního zásobníku plynu (dále jen „zařízení“) jsou

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky připojení zařízení žadatele
§ 4 - Žádost o připojení
§ 5 - Posouzení žádosti o připojení
§ 6 - Zajištění požadované kapacity
§ 7 - Podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu
§ 8 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 10  
Příloha č. 1 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ K PŘEPRAVNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 2 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY PLYNU K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, TĚŽEBNÍMU PLYNOVODU NEBO PODZEMNÍMU ZÁSOBNÍKU PLYNU
Příloha č. 3 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY K JINÉ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 4 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 5 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ PODZEMNÍHO ZÁSOBNÍKU PLYNU K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 6 - PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ NA OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADECH SPOJENÝCH S PŘIPOJENÍM JEHO ZAŘÍZENÍ K PŘEPRAVNÍ SOUSTAVĚ
Zavřít
MENU