33/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. února 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 1. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
33

ZÁKON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se za slovo „stanoví“ vkládá slovo „některé“ a slova „do oběhu“ se nahrazují slovy „na trh“.

        2.  Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

_______________________________
1)
Čl. 6 směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá opatření k provedení směrnice Rady 95/69/ES , kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS .
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, v platném znění.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU