30/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. února 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 1. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30

ZÁKON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna daňového řádu


Čl. I

        Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, se mění takto:

        1.  V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo „tohoto“ zrušuje.

        2.  V § 24 se na konci odstavce  3 doplňuje věta „Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“.

        3.  V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

„d)   společný zmocněnec, nebo

e)   společný zástupce.“.

        4.  V § 27 odst. 2 se slova „ , pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem“ zrušují.

        5.  V § 28 odstavec  4 zní:

        „(4)  Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.“.

        6.  V § 29 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

        7.  V § 29 se odstavce  3 a 4 zrušují.

        8.  V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova „datová zpráva“ vkládají slova „adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně“.

        9.  V § 36 odst. 3 se slova „před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti“ nahrazují slovy „do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna daňového řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani silniční
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna služebního zákona
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU