435/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2010 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 23. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
435

VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

        Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 5 se slova „v tisících Kč“ nahrazují slovy „v Kč, s přesností na dvě desetinná místa“ a věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 9 se zrušuje.

        2.  V § 10 se na konci odstavce  3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce. V případě utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce, účetní jednotka neposkytuje ani vysvětlující a doplňující informace v příloze.“.

        3.  V § 22 odstavec  4 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

        „(4)  Položka

a)   „B.II.16. Pohledávky za ústředními rozpočty“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU