430/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 149 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
430

ZÁKON
ze dne 21. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci textu § 1 se doplňují slova „a při ochraně kritické infrastruktury34) a odpovědnost za porušení těchto povinností“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:
_______________________________
34)
Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu.“.

        2.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie34) a upravuje určování a ochranu evropské kritické infrastruktury.“.

        3.  § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2, 35 a 36 zní:


㤠2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU