424/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

Částka: 147 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
424

ZÁKON
ze dne 8. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o základních registrech


Čl. I

        Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. a) se za slovo „registrů“ vkládají slova „ , informačního systému základních registrů“.

        2.  V § 5 odst. 1 se za slova „tyto údaje využívat“ vkládají slova „podle tohoto zákona nebo“.

        3.  V § 5 odstavec  4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

        „(4)  Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou identifikaci; fyzická osoba může po ověření její totožnosti umožnit přístup k referenčním údajům, které jsou o ní vedeny, též třetí osobě.

_______________________________
3)
Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o základních registrech
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování občanů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna autorského zákona
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o obcích
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU