409/2010 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

Částka: 145 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
409

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2010
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mezinárodním právu
soukromém a procesním


Čl. I

        V zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., § 11e včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:


㤠11e

Finanční zajištění

        (1)  Jsou-li jako předmět finančního zajištění poskytnuty investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování nebo nástroje peněžního trhu, k nimž se vlastnické nebo jiné věcné právo dokládá zápisem do evidence, anebo jsou-li jako předmět finančního zajištění poskytnuta práva vyplývající ze zápisu investičního cenného papíru, cenného papíru kolektivního investování nebo nástroje peněžního trhu, do evidence, která umožňují oprávněnému s takovým cenným papírem nebo nástrojem přímo nebo nepřímo nakládat alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel, řídí se právním řádem státu, v němž je vedena tato evidence,

       a) právní povaha předmětu finančního zajištění a věcněprávní účinky tohoto finančního zajištění,
       b) podmínky vyžadované pro vznik finančního zajištění, pro poskytnutí takového předmětu finančního zajištění, jakož i další podmínky pro to, aby finanční zajištění nabylo účinků vůči třetím osobám,
       c) pořadí vlastnických nebo jiných práv k předmětu finančního zajištění vyplývajících z jejich zápisu do evidence a podmínky nabytí od osoby, která není vlastníkem,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna exekučního řádu
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU