402/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 144 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
402

ZÁKON
ze dne 14. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů


Čl. I

        Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 137/2010 Sb. a zákona č. 330/2010 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 až 8 znějí:


㤠6a

Financování podpory

        (1)  Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy má právo na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vícenáklady provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy podle předchozí věty jsou hrazeny složkou ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů regulované Úřadem a dotací z prostředků státního rozpočtu.

        (2)  Vláda stanoví nařízením limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů do 31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU