373/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

Částka: 136 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. prosince 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 148/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
373

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. prosince 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace
na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů
a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 a v poznámce pod čarou č. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

        2.  V poznámce pod čarou č. 2 se věta „Nařízení Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.“ nahrazuje větou „Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném znění.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU