370/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Částka: 135 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. prosince 2010 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 8. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 349/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
370

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, se mění takto:

        1.  V § 1 se odstavec  3 zrušuje.

        2.  V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

       „b) finančním zajištěním - zajištění závazků finančního charakteru účastníka trhu s plynem vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu nebo provozovatelem distribuční soustavy,“.

        3.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „v kalendářním roce za předpokladu normálních klimatických podmínek“.

        4.  V § 2 odst. 1 písmeno r) zní:

       „r) skladovací kapacitou – provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu v m3, těžební nebo vtláčecí výkon v m3/den nebo těžební nebo vtláčecí křivka v m3/den,“.

        5.  V § 2 odst. 1 písmeno t) zní:

       „t) normálními klimatickými podmínkami – průměr denních teplot z let 1971 – 2000 vytvořený pro plynárenství Českým hydrometeorologickým ústavem, vypočítaný z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,“.

        6.  V § 2 odst. 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až t), která znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU