364/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 133 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2010 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 441/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
364

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:


Čl. I

        Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 1 se za slova „větší než 1100 m3 nebo“ vkládají slova „které patří k původní zemědělské usedlosti anebo“.

        2.  V § 10 odst. 2 se slova „3.2,“ zrušují.

        3.  V § 15 odst. 2 ve větě druhé se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „stavu v projektové dokumentaci“ a věty třetí a čtvrtá se nahrazují větami „Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.“.

        4.  V § 21 se na konci odstavce  1 doplňuje věta „K této ceně se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, zjištěná podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o opotřebení a upravená koeficientem prodejnosti Kp stavby.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU