343/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 126 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. října 2010 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
343

ZÁKON
ze dne 27. října 2010,
kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství
pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb.,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití


Čl. I

        Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu zákona se za slovo „vývozu“ vkládají slova „ , přepravy, zprostředkování a tranzitu“ a slova „a technologií“ se zrušují.

        2.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.“.

        3.  V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen „zboží dvojího použití“)“ vkládají slova „ , poskytování zprostředkovatelských služeb40) souvisejících se zbožím dvojího použití a tranzitu41)“ a za slovo „povinnosti“ se vkládá slovo „zprostředkovatelů42),“.

Poznámky pod čarou č. 40 až 42 znějí:

_______________________________
40)
Čl. 2 bod 5 nařízení Rady (ES) č. 428/2009 .
41)
Čl. 2 bod 7 nařízení Rady (ES) č. 428/2009 .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU