274/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.

Částka: 102 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. září 2010 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 13. září 2010 Nabývá účinnosti: 22. září 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
274

VYHLÁŠKA
ze dne 13. září 2010,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. f) se slova „pracovní listy pro dílčí zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konanou ústní formou,“ zrušují.

        2.  V § 1 písm. g) se slova „část zkušební dokumentace, která obsahuje“ zrušují.

        3.  V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k)   informačním systémem Centra systém hardwarových prostředků a softwarových aplikací provozovaných či spravovaných Centrem včetně těch, které jsou umístěny ve školách nebo zkušebních místech, a systém pravidel pro přístup uživatelů k těmto prostředkům a aplikacím,“.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

        4.  V § 1 písmeno l) zní:

„l)   oprávněným uživatelem uživatel informačního systému Centra, kterému Centrum vydalo oprávnění pro užití systému.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU