264/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. září 2010 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 6. září 2010 Nabývá účinnosti: 15. září 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 12. září 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
264

VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2010,
kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen
v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


Čl. I

        Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, se mění takto:

        1.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Pro účely této vyhlášky se v oblasti plynárenství rozumí
       a) regionální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno 90 000 a více odběrných míst zákazníků,
       b) lokální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků.“.

        2.  V § 2 se na konci odstavce  4 doplňuje věta „Cena za použití distribuční soustavy může být rozdělena na cenu za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu a cenu za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu.“.

        3.  V § 2 se odstavec  7 zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU