246/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

Částka: 089 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. srpna 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. července 2010 Nabývá účinnosti: 1. června 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 120/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


246

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. července 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 7 odst. 7, § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3, § 13 odst. 1, 2, 6, 7 a 8 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, se mění takto:

1

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích.

Směrnice Komise 2009/137/ES ze dne 10. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích, pokud jde o zneužívání maximálních dovolených chyb, pokud jde o zvláštní přílohy pro přístroje MI‑001 až MI‑005.

2

V příloze č. 3 bodě 2 písm. a) se věta poslední zrušuje a za číslo 1,25 se doplňuje tečka.

3

V příloze č. 3 se za bod 3.2 vkládá bod 3.3, který zní:

3.3

U vodoměru nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby (MPE) ani k systematickému zvýhodňování jedné ze stran.

4

V příloze č. 4 bodě 2.2.1 se věta poslední nahrazuje větou U plynoměru nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby (MPE) ani k systematickému zvýhodňování jedné ze stran..

5

V příloze č. 4 se na konci bodu 3.2 doplňuje věta U přepočítávače množství plynu nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby (MPE) ani k systematickému zvýhodňování jedné ze stran..

6

V příloze č. 5 se na konci bodu 4 doplňuje věta U elektroměru nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby (MPE) ani k systematickému zvýhodňování jedné ze stran..

7

V příloze č. 6 se na konci bodu 4 doplňuje věta U kompaktního měřidla tepla nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby (MPE) ani k systematickému zvýhodňování jedné ze stran..

8

V příloze č. 7 se za bod 3.7 vkládá bod 3.8, který zní:

3.8

U měřicího systému nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby (MPE) ani k systematickému zvýhodňování jedné ze stran.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.

Zavřít
MENU