246/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

Částka: 089 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. srpna 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. července 2010 Nabývá účinnosti: 1. června 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 120/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
246

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. července 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 7, § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3, § 13 odst. 1, 2, 6, 7 a 8 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU