244/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině

Částka: 087 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 20. srpna 2010 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 8. července 2010 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem republiky

        Ústavní soud rozhodl dne 8. července 2010 v plénu ve složení předseda soudu Pavel Rychetský a soudci František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu Z. S., zastoupeného Mgr. Janem Valihrachem, advokátem se sídlem Jihlava, Žižkova 13, a II. senátu Ústavního soudu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny a Senátu jako účastníků řízení,

takto:

Ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, se ruší dnem 31. prosince 2011.OdůvodněníI.
Rekapitulace návrhu


A.
Okolnosti, jež vedly k podání ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 405/09


1. Včas a řádně podanou ústavní stížností, evidovanou pod sp. zn. II. ÚS 405/09, se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud svým nálezem zrušil usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2008, č. j. 30 Cdo 1493/2008-69, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. října 2007, č. j. 13 Co 375/2006-35, a rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 2. srpna 2006, č. j. 21 C 36/2006-14, pro tvrzené porušení základních práv stěžovatele, která jsou zaručena čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6, čl. 8 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). Spolu s tím se stěžovatel domáhal zrušení části § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "do šesti měsíců".
. . .

Zavřít
MENU