233/2010 Sb.Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce

Částka: 080 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. července 2010 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 15. července 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 47/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
233

VYHLÁŠKA
ze dne 15. července 2010
o základním obsahu technické mapy obce


        Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb.:

§ 1

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dopravní infrastrukturou stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení,

b)   měřenými podrobnými body podrobné body určené geodetickými metodami v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)1) a ve výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv)1) s požadovanou přesností v poloze danou základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve výšce danou základní střední výškovou chybou mH = 0,12 m  2).


§ 2

Podklady technické mapy

        (1)  Všechny prvky technické mapy obce jsou určeny polohově i výškově.

        (2)  Polohopisným a výškopisným podkladem technické mapy obce jsou

a)   mapy vyjadřující skutečnou povrchovou situaci, objekty a technická zařízení na zemském povrchu, pod ním a nad ním,

b)   geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb,

c)   geometrické plány,

d)   jiná účelová zaměření skutečného stavu, vyhovují-li svým obsahem a přesností v poloze základní střední souřadnicové chybě mxy = 0,14 m a ve výšce základní střední výškové chybě mH = 0,12 m  2).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Podklady technické mapy
§ 3 - Rozsah technické mapy
§ 4 - Polohopis
§ 5 - Výškopis
§ 6 - Popis technické mapy obce
§ 7 - Metadata o prvcích technické mapy obce
§ 8 - Účinnost
Příloha - Prvky základního obsahu technické mapy
Zavřít
MENU