197/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. června 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. května 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
197

ZÁKON
ze dne 20. května 2010,
kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cestovních dokladech


Čl. I

        Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

        2.  V § 5 odst. 4 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“.

        3.  V § 5 odst. 5 písm. a) se slova „a technický způsob zápisu občanů mladších 10 let do cestovního dokladu rodiče,“ zrušují.

        4.  V § 7 odstavec  1 zní:

        „(1)  Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do cestovního dokladu jsou označení absolventa vyšší odborné školy3), akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventa vysoké školy3a), označení „docent“ nebo „profesor“3b) (dále jen „titul“) nebo vědecká hodnost4); titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU