196/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. června 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. května 2010 Nabývá účinnosti: 16. června 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 268/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
196

ZÁKON
ze dne 20. května 2010,
kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 58/2005 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňují se odstavce  2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

        „(2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) (dále jen „Společenství“) a upravuje

a)   podmínky pro používání zdravotnických prostředků,

b)   klinické hodnocení zdravotnických prostředků,

c)   předepisování, výdej, nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků,

d)   instalaci, instruktáž, používání, údržbu, servis a evidenci zdravotnických prostředků,

e)   oznamovací povinnosti,

f)    výkon státní správy a dalších činností v oblasti zdravotnických prostředků,

g)   kontrolu a

h)   pokuty.

        (3)  Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a technických předpisů a pravidel pro informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU