194/2010 Sb.Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. června 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. května 2010 Nabývá účinnosti: 1. července 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

ZÁKON
ze dne 20. května 2010
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VEŘEJNÉ SLUŽBY V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou2) a veřejnou linkovou dopravou3) (dále jen „zajišťování dopravní obslužnosti“).

        (2)  Na postup při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě4) se ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně.


§ 2


Dopravní obslužnost

        Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.

HLAVA II

ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Dopravní obslužnost státu, kraje a obce


§ 3

        (1)  Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením.

        (2)  Kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Kraj může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou v sousedícím územním obvodu jiného státu po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti kraje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ SLUŽBY V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Dopravní obslužnost
HLAVA II - ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
§ 3 - Dopravní obslužnost státu, kraje a obce
§ 4  
§ 5 - Dopravní plánování a integrované veřejné služby
§ 6  
§ 7 - Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících
HLAVA III - POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB
§ 8  
§ 9 - Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
§ 10 - Nabídkové řízení
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Přímé zadání
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a na dráze tramvajové
HLAVA IV - MIMOŘÁDNÉ SITUACE
§ 22  
HLAVA V - KOMPENZACE
§ 23  
§ 24  
HLAVA VI - DOHLED PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Správní delikty právnických osob
§ 34 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
§ 35 - Přechodná ustanovení
§ 36 - Zmocňovací ustanovení
§ 37 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o silniční dopravě
§ 38  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dráhách
§ 39  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o akciové společnosti České dráhy
§ 40  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 41  
Příloha - Standardy kvality a bezpečnosti
Zavřít
MENU