170/2010 Sb.Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 058 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. května 2010 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 21. května 2010 Nabývá účinnosti: 15. června 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
170

VYHLÁŠKA
ze dne 21. května 2010
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 31b odst. 4, § 31c odst. 2, § 31e odst. 11, § 31f odst. 2, § 31g odst. 1 písm. c), § 31h odst. 4, § 31m odst. 5 a § 31n odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 297/2009 Sb., (dále jen „zákon“):ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a)   způsob, jakým osoby, které dovážejí baterie nebo akumulátory, prokazují dodržování zákazu uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory s nadlimitním množstvím rtuti a kadmia celnímu úřadu,

b)   podrobnosti označování baterií a akumulátorů,

c)   vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců,

d)   obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech,

e)   technické požadavky na místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů,

f)    vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému a

g)   podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory.


§ 2

Způsob prokazování dodržení podmínek
stanovených pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu celnímu úřadu

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob prokazování dodržení podmínek stanovených pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu celnímu úřadu
§ 3 - Podrobnosti označování baterií nebo akumulátorů
§ 4 - Vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců
§ 5 - Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech
§ 6 - Technické požadavky na místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů
§ 7 - Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 8 - Podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory
§ 9  
ČÁST DRUHÁ  
§ 10 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ  
§ 11 - Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor grafického symbolu pro označování baterií a akumulátorů pro účely zpětného odběru a odděleného sběru
Příloha č. 2 - Vzor návrhu na zápis výrobců do Seznamu výrobců
Příloha č. 3 - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů
Příloha č. 4 - Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému
Zavřít
MENU