159/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
159

ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pedagogických pracovnících


Čl. I

        Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 422/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se za slovo „jejich“ vkládají slova „pracovní dobu,“.

        2.  V § 1 odst. 2 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

        3.  Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

        4.  V § 2 odst. 1 část věty první za středníkem zní: „je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu.“.

        5.  V § 2 odst. 1 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU