155/2010 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
155

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010,

kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace
a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. I

        Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,“.

        2.  V § 8a se odstavec  1 zrušuje.

Dosavadní odstavce  2 až 4 se označují jako odstavce  1 až 3.

        3.  V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „názvem výrobku“ zrušují a za slovo „dodavatele“ se vkládají slova „a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku,“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o metrologii
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU